ZADZWOŃ DO NAS: 801 090 150 

Regulamin konkursowy

Regulamin konkursów na Facebooku Centrum Poligraficzno-Reklamowego Omega Art.


  • 1

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów na Facebook’u Centrum Poligraficzno-Reklamowego Omega Art (https://www.facebook.com/Drukarnia.OMEGA.ART)

2. Konkursy rozpoczynają się i kończą w terminach podanych na stronie FB.

3. Organizatorem konkursów jest:

Centrum Poligraficzno-Reklamowe Omega Art Paweł Martyka, Bogucin Mały 78, 32-300 Olkusz

Tel.: 32 645 44 90

Mail: biuro@omega-art.com.pl

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

5. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

– „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę www.facebook.com/Drukarnia.OMEGA.ART w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony,

– „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora,

– „Strona” – profil (podstrona) www.facebook.com/Drukarnia.OMEGA.ART w Serwisie Facebook,

– „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,

– „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.


  • 2

1. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane, czy wspierane przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursów. Wszelkie roszczenia związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

– jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

– posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,

– jest Fanem,

– zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursów i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursach, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,

– wykona zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem.

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

– zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursach lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursów wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursach.

Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika.

5. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub z nim związany.

7. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.


  • 3

1. W ramach Konkursów Uczestnicy mają za zadanie:

– podejmować aktywności na Stronie (polubienia wpisów, komentarzy, dodawanie wpisów, odpowiadania na pytania, umieszczania zdjęć.) Zgodnie z wymaganiami danego konkursu.

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursów czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Wyłonienia Laureatów Konkursów dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej lub kilku osób spośród osób biorących udział w konkursach.

4. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

– nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursów,

– wyłonienie zwycięzców Konkursów,

– stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

5. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na FB najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

6. Laureaci Konkursów zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na FB w przeciągu trzech dni od daty ich wyłonienia. Brak kontaktu ze strony laureata lub nieodebranie nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie FB.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursów Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.


  • 4

1. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.

2. Uczestnicy Konkursów nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.

5. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi osobiście w Punkcie Handlowym Omega Art., mieszczącym się w Olkuszu przy ul K. Wielkiego 15.


  • 5

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2017 i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursów. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursów.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

6. Uczestnicy Konkursów zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

– stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

– niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

– nie spamowania tablicy fanpage’a,

– nie kopiowania odpowiedzi innych uczestników, nie naruszania dóbr osób trzecich,

– publikowania tylko takich materiałów (w tym zdjęć) do  których  uczestnik posiada wszelkie prawa,

– komentowania postu konkursowego tylko raz, udzielenie więcej niż jedna odpowiedź skutkuje dyskwalifikacją.

7. Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje uczestnika każdego konkursu i utratę prawa do nagrody.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.